Iris Intranet Mobiele Applicaties

Eindgebruikersverklaring

Deze gebruiksrechtovereenkomst ("overeenkomst") is tussen u en Iris Intranet en betreft het gebruik van deze app welke beschikbaar gemaakt is via de Apple App Store. Door de installatie en het gebruik van de App Iris Intranet, gaat u akkoord met, en wordt u gebonden door, deze overeenkomst en begrijpt u dat er geen tolerantie is voor aanstootgevende inhoud. Indien u niet met de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst instemt, bent u niet gerechtigd de App Iris Intranet te gebruiken.

Om ervoor te zorgen dat Iris Intranet de best mogelijke ervaring biedt voor iedereen, handhaven we een sterk geen gedoogbeleid voor aanstootgevende inhoud. Als u ongepaste inhoud ziet, neem dan contact op met de beheerder van uw Intranet of gebruik de functie 'Dit is niet OK' in de desktop-versie van uw intranet platform.

1. Partijen

Deze overeenkomst is tussen u en Iris Intranet alleen, en niet tussen u en Apple, Inc. ("Apple"). Niettegenstaande het voorgaande, erkent u dat Apple en haar dochterondernemingen derden-begunstigden van deze overeenkomst kunnen zijn en Apple het recht heeft om deze overeenkomst te handhaven. Iris Intranet, niet Apple, is verantwoordelijk voor de Iris Intranet App en de eigenaar van het intranet platform, aangesloten via de Iris Intranet App, is uitsluitend verantwoordelijk voor de gepubliceerde inhoud.

2. Privacy

De Iris Intranet App kan informatie verzamelen en gebruiken van uw gebruik van de Intranet van de Iris App, met inbegrip van bepaalde soorten informatie van en over uw apparaat. Iris Intranet zal deze informatie gebruiken voor het meten van het gebruik en de prestaties van de Iris Intranet App. Deze wordt de informatie zodanig opgeslagen dat deze u persoonlijk niet kan identificeren.

3. Beperkte licentie

Iris Intranet verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie voor het gebruik van de Iris Intranet App voor uw persoonlijke of professionele doeleinden. U mag alleen de Iris Intranet App gebruiken op Apple-apparaten die u bezit en controleert zoals wordt toegestaan door de Apple App Store gebruiksvoorwaarden.

4. Leeftijdsbeperkingen

Met behulp van de Iris Intranet App, verklaart en garandeert u dat; (a) u bent 17 jaar of ouder en u stemt ermee in gebonden te zijn aan deze overeenkomst; (b) bent u jonger dan 17 jaar en je hebt een controleerbare toestemming ontvangen van een ouder of wettelijke voogd; en (c) uw gebruik van de Intranet Iris App is niet strijdig met alle toepasselijke wet- of regelgeving.
Uw toegang tot het Intranet van de Iris App kan worden beëindigd zonder waarschuwing als Iris Intranet, naar eigen goeddunken, aanneemt dat u, een leeftijd van onder 17 jaar hebt en/of een niet controleerbare toestemming van een ouder of wettelijke voogd verkregen heeft. Als u een ouder of wettelijke voogd bent en u uw toestemming aan uw kind gebruik van het Intranet van de Iris App geeft, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze overeenkomst met betrekking tot het gebruik van het Intranet van de Iris App door uw kind.

5. Beleid rondom aanstootgevende inhoud

Inhoud kan niet worden verzonden via het Intranet van de Iris App, die zal alle inhoud matig en uiteindelijk beslissen al dan niet om te posten van een inzending voor zover dergelijke inhoud bevat, is in combinatie met of naast eventuele aanstootgevende inhoud. Aanstootgevende inhoud omvat, maar is niet beperkt tot: (i) seksueel expliciet materiaal; (ii) obsceen, lasterlijk, smadelijk, lasterlijk, gewelddadige en/of onwettige inhoud of godslastering; (iii) de inhoud die inbreuk pleegt op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, publiciteit of andere persoonlijke of bedrijfseigen recht, of dat is bedrieglijke of frauduleuze; (iv) inhoud die het gebruik of de verkoop van illegale of gereglementeerde stoffen, tabaksproducten, munitie en/of vuurwapens bevordert; (v) gokken, inclusief zonder beperking, een online casino, sport boeken, bingo of poker en (vi) inhoud die niet voldoen aan de bedrijfsregels die zijn ingesteld door de eigenaar van het intranet platform dat is ingesloten in de Iris Intranet App.

6. Garantie

Iris Intranet wijst alle garanties af over de App Iris Intranet in de ruimste zin van het woord, toegestaan door de wet. Voor zover de garantie verwijst naar de wet kan dit niet worden afgewezen. Iris Intranet, niet Apple, is uitsluitend verantwoordelijk voor een dergelijke garantie.

7. onderhoud en ondersteuning

Iris Intranet biedt minimaal onderhoud en ondersteuning voor het maar niet in de mate dat onderhoud of ondersteuning is vereist door de toepasselijke wetgeving, de naam van de App, niet Apple, worden verplicht tot het verstrekken van een dergelijke onderhoud of ondersteuning.

8. Claims

Iris Intranet, niet Apple, is verantwoordelijk voor de afhandeling van aanspraken door u met betrekking tot de Iris Intranet App of het gebruik ervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (i) een productaansprakelijkheid claim; (ii) een claim dat de Iris Intranet App niet voldoet aan alle toepasselijke wettelijke of reglementaire verplichting; en (iii) elke andere claim die voortvloeit uit de bescherming van de consument of soortgelijke wetgeving. Iris Intranet, en Apple, is uitgesloten van enige aanspraak en claims rondom (i) schade die de Iris Intranet App mogelijk veroorzaakt en (2) inhoud en informatie die via het gekoppelde intranet aan u wordt aangeboden. Niets in deze overeenkomst wordt beschouwd als een toelating dat u dergelijke claims mag maken.

9. Claims van derden inzake intellectueel eigendom

Iris Intranet is niet verplicht u te vrijwaren of te verdedigen met betrekking tot elke vordering van derden voortvloeiend uit, of gerelateerd aan, het gebruik van de Iris Intranet App. Voor zover Iris Intranet verplicht is om een schadeloosstelling te verschaffen door de toepasselijke wetgeving, is uitsluitend Iris Intranet, niet Apple, verantwoordelijk voor het onderzoek, verweer, afhandeling en verwerpen van de bewering dat de Iris Intranet App, of uw gebruik ervan, inbreuk maakt op enig intellectueel recht van derden.

Iris Intranet mobile applications - End User License Agreement

This End User License Agreement (“Agreement”) is between you and Iris Intranet and governs use of this app made available through the Apple App Store. By installing and using the App Iris Intranet, you agree to be bound by this Agreement and understand that there is no tolerance for objectionable content. If you do not agree with the terms and conditions of this Agreement, you are not entitled to use the App Iris Intranet.

In order to ensure Iris Intranet provides the best experience possible for everyone, we strongly enforce a no tolerance policy for objectionable content. If you see inappropriate content, please contact your Intranet administrator or use the ‘this is not OK’ function in the desktop version of your intranet platform.

1. Parties

This Agreement is between you and Iris Intranet only, and not Apple, Inc. (“Apple”). Notwithstanding the foregoing, you acknowledge that Apple and its subsidiaries are third party beneficiaries of this Agreement and Apple has the right to enforce this Agreement against you. Iris Intranet, not Apple, is solely responsible for the Iris Intranet App and the owner of the intranet platform connected to the APP Iris Intranet is soley responsible for the published content.

2. Privacy

Iris Intranet may collect and use information about your usage of the Iris Intranet App, including certain types of information from and about your device. Iris Intranet may use this information, as long as it is in a form that does not personally identify you, to measure the use and performance of the Iris Intranet App.

3. Limited License

Iris Intranet grants you a limited, non-exclusive, non-transferable, revocable license to use the App Iris Intranet for your personal and professional purposes. You may only use the Iris Intranet App on Apple devices that you own or control and as permitted by the App Store Terms of Service.

4. Age Restrictions

By using the Iris Intranet App, you represent and warrant that (a) you are 17 years of age or older and you agree to be bound by this Agreement; (b) if you are under 17 years of age, you have obtained verifiable consent from a parent or legal guardian; and (c) your use of the Iris Intranet App does not violate any applicable law or regulation. Your access to the Iris Intranet App may be terminated without warning if Iris Intranet believes, in its sole discretion, that you are under the age of 17 years and have not obtained verifiable consent from a parent or legal guardian. If you are a parent or legal guardian and you provide your consent to your child's use of the Iris Intranet App, you agree to be bound by this Agreement in respect to your child's use of the Iris Intranet App.

5. Objectionable Content Policy

Content may not be submitted via the Iris Intranet App, who will moderate all content and ultimately decide whether or not to post a submission to the extent such content includes, is in conjunction with, or alongside any, Objectionable Content. Objectionable Content includes, but is not limited to: (i) sexually explicit materials; (ii) obscene, defamatory, libelous, slanderous, violent and/or unlawful content or profanity; (iii) content that infringes upon the rights of any third party, including copyright, trademark, privacy, publicity or other personal or proprietary right, or that is deceptive or fraudulent; (iv) content that promotes the use or sale of illegal or regulated substances, tobacco products, ammunition and/or firearms; (v) gambling, including without limitation, any online casino, sports books, bingo or poker and (vi) content that does not comply with company rules set by the Owner of the intranet platform which is embedded in the Iris Intranet App.

6. Warranty

Iris Intranet disclaims all warranties about the App Iris Intranet to the fullest extent permitted by law. To the extent any warranty exists under law that cannot be disclaimed, Iris Intranet, not Apple, shall be solely responsible for such warranty.

7. Maintenance and Support

Iris Intranet does provide minimal maintenance or support for it but not to the extent that any maintenance or support is required by applicable law, App Name, not Apple, shall be obligated to furnish any such maintenance or support.

8. Product Claims

Iris Intranet, not Apple, is responsible for addressing any claims by you relating to the Iris Intranet App or use of it, including, but not limited to: (i) any product liability claim; (ii) any claim that the Iris Intranet App fails to conform to any applicable legal or regulatory requirement; and (iii) any claim arising under consumer protection or similar legislation. Nothing in this Agreement shall be deemed an admission that you may have such claims.

9. Third Party Intellectual Property Claims

Iris Intranet shall not be obligated to indemnify or defend you with respect to any third party claim arising out or relating to the Iris Intranet App. To the extent Iris Intranet is required to provide indemnification by applicable law, Iris Intranet, not Apple, shall be solely responsible for the investigation, defense, settlement and discharge of any claim that the Iris Intranet App or your use of it infringes any third party intellectual property right.